• ورود
دوشنبه،25 تیر 1397
32°C آفتابی
 
     
   • شرح وظایف اداره فنی عمران    شرح وظایف اداره فنی عمران

    کنترل ونظارت:
    • نظارت بر پروژه های عمرانی و احداث ایستگاه(مقیم و عالیه )وتشکیل هفتگی جلسات کارگاهی
    • نظارت بر پروژه های تاسیسات الکتریکی ومکانیکی و طراحی پروژه های تاسیسات الکتریکی ومکانیکی ارجاعی
    • کنترل چک لیست های آزمایشگاهی پروژه ها ( مکانیک خاک - بتن- جوش - .....)
    • ایجاد بانک اطلاعاتی سازمان:
    • ایجاد بانک اطلاعاتی پیمانکاران واجد صلاحیت بمنظور دعوت به مناقصه .
    • تنظیم مشخصات پیمانکاران واجدصلاحیت و ارائه ان به واحد امورقراردادها .
    • ایجاد بانک اطلاعاتی " شرح خدمات " اعم از شرح خدمات طراحی , شرح خدمات نظارت کارگاهی, ...... به منظور ضمیمه به قرارداد .
    • تکمیل اطلاعات مرتبط با پیمانکاران شامل : اخذ نسخه های قراردادهای بسته شده درسال های اخیر

    • بررسی اسناد و مدارک ارائه شده به اداره فنی عمران و مشخص کردن نواقص و کمبودهای شناسائی شده دراسناد
    • برگزاری جلسات منظم هفتگی با ناظرین پروژه هاو کارشناسان فنی و عمران جهت تبادل مطالب تخصصی.
    • بررسی نواقص ارجاعی ازایستگاهها و ارائه نقشه و دتایل های اجرائی بصورت دستورکارازطریق ناظرین مقیم مربوطه .

    • تشکیل آرشیو جامع نشریات تخصصی و عمرانی .
    • پیگیری واقدام بموقع نامه های ارجاع شده .
    • نظارت کامل بر پروژه های عمرانی ورفع مشکلات طراحی حین اجرا

    • تنظیم فرم های صورت مجالس کارگاهی و ابلاغ آن به ناظرین مقیم پروژه ها به منظور بیان مشکلات کارگاهی ناظران حین اجرای پروژه ها.
    • بازدید میدانی از پروژه های عمرانی وطرح توسعه
    • استعلام از واحدهای مرتبط با موضوع صورتجلسه و گرفتن نظریه
    • تشکیل کارگروه فنی بررسی موضوعات ومشکلات پروژه هابا حضور اعضا کارشناسان اداره فنی عمران و پروژه های عمرانی
    • ابلاغ نظریه کارگروه به ناظر پروژه بصورت دستورکار کارگاهی .
    • بررسی اهداف و چشم اندازهای آتی پروژه های طراحی و عمرانی
    • پیشنهاد وتنظیم فرم های ISO براساس نیاز
    • تشکیل بانک اطلاعاتی GIS به منظور تطبیق وضع موجود و مشخص کردن برنامه ها و چشم اندازها و افق پروژه های عمرانی سال های آتی
    • ابلاغ شرح وظایف کارشناسان تاسیسات برقی ومکانیکی وعمرانی ونظارت های مرتبط
    • رعایت مصوبات کارگروه اصلاح الگوی مصرف

    نظارت بر اجرای روشنایی ونورپردازی
    تهیه اسناد و استعلام های پروژه ها
    بررسی و تائید نقشه های تاسیسات برق ومکانیک پروژه های تهیه شده توسط مشاور
    پی گیری امور مرتبط با شرکت برق وآب وفاضلاب برای کلیه پروژه ها
    شرکت در جلسات کارگروههای تخصصی
    ارایه گزارش عملکرد ماهیانه و تحلیل های مربوطه
    انجام سایرامورمحوله

     


    تعداد بازدید :725
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: